Skip to content

Privacyverklaring

Van Kathinka Fortuin (kvk: Bureau Liedeweijde) en Philip Meulenkamp (kvk: Meulenkamp & Zo) handelend onder het handelsmerk Moeiteloos Effectief.

Inleiding

De naamvoering waaronder producten en diensten worden geleverd is ‘Moeiteloos Effectief’. Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Moeiteloos Effectief persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede de op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Moeiteloos Effectief inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

Moeiteloos Effectief zal het privacy beleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijken

De Verantwoordelijken voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:

Kathinka Fortuin
Leidseweg 68
3531 BE Utrecht

www.Bureauliedeweijde.nl, KvK-nummer: 70488805, kathinka.fortuin@moeiteloos-effectief.nl

Philip Meulenkamp
Lorentzkade 454
2014CM Haarlem

www.meulenkamp-enzo.nl, KvK-nummer 64450252, philip.meulenkamp@moeiteloos-effectief.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Moeiteloos Effectief verwerkt persoonsgegevens doordat Betrokkene gebruik maakt van onze diensten en/of omdat Betrokkene deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Moeiteloos Effectief verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geboortedatum

 • Werk – adresgegevens

 • Werkgever

 • Telefoonnummers

 • E-mailadres

Verwerkingsgrond

Moeiteloos Effectief verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

  • de Betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;

  • De verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Moeiteloos Effectief met Betrokkene heeft gesloten;

  • Moeiteloos Effectief wettelijke verplichtingen dient na te komen;

  • Een gerechtvaardigd belang van Moeiteloos Effectief, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Moeiteloos Effectief aan Betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • Uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;

 • Facturatie;

 • Afleveren van producten of diensten;

 • Om training & consulten op maat te geven;

 • Betrokkene te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

 • Informatieverstrekking over wijzigingen van producten en diensten;

 • Marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven;

 • Telefonisch contact, e-mailcontact

 • Uitvoeringvan  wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde verwerkingen

Moeiteloos Effectief neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder betrokkenheid van de Verantwoordelijken van Moeiteloos Effectief.

Moeiteloos Effectief gebruikt Mailchimp voor het afhandelen van in- en uitschrijvingen op nieuwsbrieven van Moeiteloos Effectief en voor het versturen van updates van de dienstverlening, gericht aan diegenen die zich daarvoor hebben ingeschreven en diegenen die een training gevolgd hebben en zich niet hebben uitgeschreven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Moeiteloos Effectief verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken (bijv. de accountant) in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens. Moeiteloos Effectief blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Moeiteloos Effectief zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

 • Standaard persoonsgegevens > Fiscale Bewaartermijn 7 jaar;

 • Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden online informatie> Zo lang als de betrokkene ingeschreven wenst te blijven;

 • Marketingdoeleinden: twee jaar;

 • Verzenden nieuwsbrief en/of reclame: twee jaar;

 • Telefonisch contact: twee jaar;

De Betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via de website van Moeiteloos Effectief of door middel van telefoon of e-mail. Moeiteloos Effectief zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website

Moeiteloos Effectief maakt geen gebruikt van cookies of vergelijkbare technieken.

Beveiliging van door Moeiteloos Effectief vastgelegde persoonsgegevens

Moeiteloos Effectief neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als een betrokkene de indruk heeft dat zijn/haar gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan deze contact opnemen met info@moeiteloos-effectief.nl .

Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Moeiteloos Effectief onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Moeiteloos Effectief meldt, indien er sprake is van een privacy risico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Moeiteloos Effectief onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

Betrokkene heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens te vragen. Hiertoe kan de betrokkene contact opnemen via info@moeiteloos-effectief.nl. Daarnaast heeft de Betrokkene het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Moeiteloos Effectief en heeft betrokkene het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat Betrokkene bij Moeiteloos Effectief een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waar Moeiteloos Effectief over beschikt in een computerbestand naar betrokkene of een ander, door Betrokkene genoemde organisatie, te sturen.

Betrokkene kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar info@moeiteloos-effectief.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek ook daadwerkelijke door de Betrokkene is gedaan, wordt een kopie van het identiteitsbewijs van betrokkene gevraagd, ommet het verzoek mee te sturen. In deze kopie zal de betrokkene de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart maken. Dit ter bescherming van de privacy van Betrokkene. Moeiteloos Effectief reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op dergelijke verzoeken .

Moeiteloos Effectief wil er tevens wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Intrekken toestemming

Betrokkene heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Moeiteloos Effectief alswel de Verantwoordelijken voor Moeiteloos Effectief schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie. Door Betrokkene ondertekende contracten, zoals opdrachtbevestigingen, inkooporders en een modelovereenkomst zijn in beginsel uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.